Oznámení o zpracování osobních údajů

Úvod

Toto oznámení o zpracování osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, když navštívíte naše internetové stránky a když vám poskytujeme naše služby. Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů jsou pro nás důležité. Jsme odpovědní za to, že všechny nám svěřené osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost:
AUTO FRANEK s.r.o.,
IČO: 14258862, sídlem Karlická 1438, 252 28 Černošice,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 362621
tel.: +420 602 664 662
e-mail: servis@autofranek.cz

Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:
• návštěvníci našich internetových stránek,
• zákazníci a potenciální zákazníci,
• obchodní partneři, resp. kontaktní osoby či další osoby s námi komunikující jménem obchodních partnerů.

Návštěvník internetových stránek

Při návštěvě našich stránek shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, prohlížeči a způsobu, jakým procházíte náš obsah. Ke shromažďování těchto osobních údajů můžeme využívat soubory cookies.
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě našich stránek. Cookies umožňují internetovým stránkám pamatovat si akce a preference a rozpoznat, když se vrátíte, abychom mohli analyzovat trendy, určit oblasti vašeho zájmu a spravovat stránky tak, abychom urychlili navigační proces a zefektivnili procházení stránek.
Při návštěvě našich stránek shromažďujeme informace například následující informace:

 • internetový protokol (IP adresa) zařízení
 • IP adresu poskytovatele internetového připojení
 • rozlišení obrazovky zařízení
 • druh zařízení (jedinečný identifikátor zařízení)
 • verzi prohlížeče a operačního systému
 • geografická lokace (jen země)
 • preferovaný jazyk
 • datum a čas přístupu na stránky
 • internetová adresa, ze které jste na naše stránky přišli
 • řídicí systém, který využíváte
 • součásti stránky, které navštívíte
 • webové stránky, které jste navštívili, a informace, které jste si prohlédli
 • odkazy, na které jste klikli
 • materiál, který jste poslali na naše stránky nebo jej z nich stáhli

Tyto osobní údaje používáme pro následující účely na základě následujících právních titulů:

 • Ke správě internetových stránek a ke správě systému – k takovému zpracování dochází podle okolností na základě vašeho souhlasu (při zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies nebo cookies sociálních médií) nebo na základě našeho oprávněného zájmu pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie
 • K analýze webu, optimalizaci uživatelského zážitku a ke kvalitě obsahu, který poskytujeme – k takovému zpracování dochází podle okolností na základě vašeho souhlasu (při zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies nebo cookies sociálních médií) nebo na základě našeho oprávněného zájmu pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie
 • Pokud vyplníte formulář, přihlásíte se k odběru novinek nebo upozornění, využijeme informace k zaslání požadovaného obsahu, komunikaci s vámi a vylepšen marketingové a komunikační strategie. Naše společnost vám může posílat newslettery, události a připomínky, pokud jste se přihlásili k jejich odběru na základě vašeho souhlasu. Pokud si je nadále nepřejete, můžete váš souhlas kdykoliv odvolat.
  Pokud jste si vyžádali naše služby prostřednictvím webového formuláře, je takové zpracování nezbytné k tomu, abychom na vaši žádost mohli podniknout
  kroky před uzavřením smlouvy s vámi jako naším budoucím zákazníkem.
 • Za účelem spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, soudy, vyřizování soudních sporů či reklamací – takové zpracování je nezbytné za účelem oprávněných zájmů naší společnosti, mezi které patří ochrana majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a vyřizování právních nároků či sporů.

Potenciální zákazník a zákazník

Účel a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nás kontaktujete ohledně poptávky našich služeb a dále při poskytování našich služeb, tedy za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a naší společností, případně plnění před uzavřením smlouvy.

Pokud např. chcete využít naše služby, aniž bychom s vámi uzavřeli písemnou smlouvu, jedná se rovněž o zpracování vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy nebo jde o postup před uzavřením smlouvy. Stejně jako když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo nám zašlete poptávku přímo na e-mail.

Dále zpracováváme vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. V každém obchodním či marketingovém sdělení je vám poskytnuta možnost nám dát vědět, že už si taková sdělení od nás nepřejete dostávat.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které nám ukládá právní řád. Jedná se například o plnění zákonné evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

Vaše osobní údaje jsme dále oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména pro případy případné reklamace poskytnutých služeb nebo uplatňování našich nároků.
Osobní údaje, které o vás zpracováváme

Vaše údaje získáváme především přímo od vás, případně také z veřejně dostupných rejstříků.

Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení;
 • adresu;
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa/telefon, IČO, DIČ);
 • platební údaje;
 • údaje o vozidle, včetně údajů o pojišťovně vozidla;
 • vyplněný protokol o zápisu o dopravní nehodě;
 • údaje uvedené ve vašem občanském a řidičském průkazu, pokud od nás požadujete zajištění výroby dalších klíčů k vozidlu/duplikátů;
 • údaje uvedené v Osvědčení o registraci vozidla (tzv. velký technický průkaz);
 • podpis;
 • jiné údaje, pokud jsou nezbytné pro vyřízení pojistné události s pojišťovnou;
 • informace o zakázce a číslo zakázky;
 • naši vzájemnou komunikaci včetně zpráv z kontaktního formuláře;
 • cookies.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany vašich práv a vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s pojišťovnami;
 • s externími poskytovateli služeb v oblasti IT (IT poskytovatel, údržba software apod.);
 • s externími poskytovateli služeb souvisejících s marketingem (cloudové úložiště, organizátor marketingového eventu apod.);
 • s poskytovateli odborných služeb (např. externí účetní, auditoři, daňoví poradci, právní poradci);
 • s pojišťovnami;
 • s poskytovateli nezbytných služeb (např. bezpečnostních);
 • s orgány veřejné moci;
 • s orgány činnými v trestním řízení, soudy a regulačními orgány.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodní organizaci.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč vaše osobní údaje zpracováváme na základě některého z právních titulů.

Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho skončení zpracováváme dále pouze osobní údaje nutné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, např. z důvodu případných reklamací nebo uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, můžeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po uplynutí této doby, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem - v takovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu.

Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Ochrana vašich osobních údajů

Zavedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, využíváním, pozměňováním, zničením, odhalením nebo přístupem neoprávněným
způsobem. Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na ty, kdo je skutečně potřebují znát.

Vaše práva ohledně ochrany osobních údajů

 • Právo na informace - máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o vašich právech a o tom, jakým způsobem používáme osobní údaje. Z tohoto důvodu uvádíme tyto informace v tomto oznámení.
 • Právo na přístup – máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje o vás
  uchováváme, a měli možnost ověřit si, zda je zpracováváme v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na opravu – pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu.
 • Právo na výmaz – toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“ a zjednodušeně řečeno umožňuje požadovat výmaz nebo odstranění osobních údajů, neexistuje-li pádný důvod k jejich uchovávání. Nejde o obecné právo na vymazání, existují výjimky.
 • Právo na omezení zpracování - za určitých okolností máte právo zablokovat či zastavit další využívání vašich osobních údajů. V případě omezení
  zpracování můžeme osobní údaje nadále uchovávat, ale už je nesmíme využívat. Abychom zajistili, že toto omezení se bude dodržovat i v budoucnu, vedeme si seznamy osob, které požádaly o zablokování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo získat a dále využívat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně využívaném,
  strojově čitelném formátu. Pokud jsou splněny určité podmínky, máte navíc právo přenášet tyto osobní údaje přímo třetí straně.
 • Právo vznést námitku – za určitých okolností máte právo vznést námitku proti určitým způsobům zpracovávání. Zejména jde o právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu; právo vznést námitku proti zpracovávání za účelem přímého marketingu (včetně profilování); právo vznést námitku proti využívání osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům.
 • Právo odvolat souhlas – pokud je zpracovávání osobních údajů z naší strany podmíněno výhradně vaším souhlasem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním písemného prohlášení naší společnosti nebo e-mailem na adresu servis@autofranek.cz; zpracování prováděné před odvoláním souhlasu tímto nebude dotčeno.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování – máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání, včetně profilování, které má pro vaši osobu právní důsledky nebo vás významným způsobem ovlivňuje. K automatizovanému rozhodování dochází, když elektronický systém využívá osobní údaje k rozhodování bez zásahu člověka. Nejde o obecné právo vznést námitku, existují výjimky.

Svá práva můžete uplatnit e-mailem na adrese servis@autofranek.cz nebo písemně poštou zaslanou na adresu naší společnosti.

Vaši žádost budeme vyřizovat se zvláštní péčí, abychom zajistili účinné uplatnění vašich práv. Můžeme vás požádat o prokázání totožnosti, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje nesdílíme s nikým jiným než s vámi.

Vezměte prosím na vědomí, že ve zvláštních případech (například z důvodu zákonných požadavků) nemusíme být schopni vaši žádost vyřídit ihned. Na vaši žádost odpovíme ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího obdržení. S ohledem na složitost či počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv prodloužení vás však vždy budeme informovat do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně důvodů pro tento odklad.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Automatizované rozhodování a profilování

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány žádnými automatickými systémy, které by vás jakkoliv profilovaly a vyhodnocovaly.

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Příslušné právní předpisy nám vzhledem k nízkému riziku ohrožení vašich osobních údajů neukládají povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů tak v naší společnosti nenajdete.

Přejít nahoru