Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravy a údržby motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád

společnosti AUTO FRANEK s.r.o.

 • Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi společností AUTO FRANEK s.r.o., IČO: 14258862, sídlem Karlická 1438, 252 28 Černošice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 362621, jako zhotovitelem, a objednatelem opravy či údržby vozidla a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.
 • Tyto VOP se vztahují na provádění oprav, úprav a údržby motorových vozidel, návěsů a přívěsů (dále jen „vozidlo“) a upravují vztahy vznikající mezi zhotovitelem a jeho zákazníky při provádění těchto činností a v souvislosti s nimi. Opravou se rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady vozidla, následky jeho poškození nebo účinky jeho opotřebení, a úpravou vozidla činnost, kterou se zejména mění jeho povrch nebo vlastnosti, údržbou se rozumí mimo jiné i úschova pneumatik a příslušenství k vozidlu; pro účely těchto VOP se pro opravu, úpravu a údržbu dále souhrnně použije definice „oprava“.
 • Objednatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, pro kterou zhotovitel na základě její objednávky má provést opravu, úpravu či jiné servisní práce na vozidle. Objednatelem – spotřebitelem, je takový objednatel, který při uzavírání příslušné smlouvy se zhotovitelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Objednatel, který není spotřebitel, uzavírá smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Objednatelem se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla uvedený v předloženém osvědčení o registraci vozidla, případně jiná osoba. Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen zhotoviteli dílo uhradit. Objednatel je oprávněn dílo objednat i prostřednictvím svého zástupce. Ten, kdo v jednání se zhotovitelem zastupuje právnickou osobu, příp. podnikající fyzickou osobu, aniž je k tomu oprávněn, odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu vzniklou zhotoviteli v souvislosti s takovým jednáním, včetně případných nákladů na právní zastoupení.
 • Osoba jednající při uzavření smlouvy o dílo za objednatele jako jeho zástupce prohlašuje, že jako ručitel uspokojí zhotovitele, jestliže objednatel vůči němu nesplní jakýkoli závazek vyplývající ze smlouvy o dílo.
 • Objednatel je s těmito VOP zhotovitele seznámen nejpozději při předání vozidla do opravy. Objednatel přijímá a uznává tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci opravy.
 • Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel, že k odchylnému ujednání postačí elektronická forma (email).

Smlouva o dílo

 • Smlouva o dílo týkající se opravy (dále jen „smlouva o dílo“) se uzavírá na základě objednávky objednatele a jejího potvrzení zhotovitelem, resp. po vzájemném odsouhlasení podstatných náležitostí, zejména rozsahu opravy, předpokládaného termínu jejího dokončení a předpokládané ceny.
 • Objednatel objednává opravu elektronicky prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách zhotovitele (www.autofranek.cz), elektronicky (emailem zaslaným na adresu zhotovitele servis@autofranek.cz) nebo písemně na tiskopisu zakázkového listu zhotovitele.
 • Objednávku prostřednictvím webového formuláře nebo elektronickou objednávku následně zhotovitel potvrdí elektronicky (emailem) a uvede potřebné informace. Po vzájemném elektronickém odsouhlasení podmínek opravy zhotovitelem a objednatelem je uzavřena smlouva o dílo. V případě objednávky učiněné na zakázkovém listu zhotovitele představuje smlouvu o dílo zakázkový list podepsaný oběma stranami.
 • Za účelem uzavření smlouvy o dílo může zhotovitel požadovat k nahlédnutí doklad k vozidlu (např. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla).

Cena

 • Cena opravy uvedená ve smlouvě o dílo je cena stanovená odhadem, v jejíž výši dojde pravděpodobně k účtování. Takto stanovená cena je nezávazným rozpočtem a jedná se o cenu předpokládanou. Předpokládaná cena vychází z předpokládaného rozsahu prováděných prací a náhradních dílů a aktuálního ceníku materiálu a pracovních jednotek.
 • Není-li při převzetí vozidla zhotovitelem možné stanovit cenu opravy ani odhadem, upozorní na to zhotovitel objednatele a následně po zjištění předpokládané ceny je povinen tuto předpokládanou cenu objednateli sdělit elektronicky, případně i telefonicky. Objednatel je povinen tuto cenu odsouhlasit nejpozději do tří pracovních dnů, případně v této lhůtě sdělit objednateli elektronicky (emailem), že na opravě netrvá. V takovém případě zhotovitel dílo neprovede a objednatel je povinen si vozidlo vyzvednout a převzít a dále zaplatit zhotoviteli za provedenou prohlídku a diagnostiku možných závad na vozidle.
 • V případě dle odst. 3.2. výše je objednatel je povinen vozidlo převzít nejpozději do tří pracovních dnů od vyrozumění zhotovitele; za každý další započatý kalendářní den skladování vozidla je povinen uhradit zhotoviteli parkovné ve výši 500,-Kč/den.
 • Objednatel akceptuje možné navýšení ceny určené odhadem, a to až do 10 % ceny díla, přičemž takovéto navýšení nepředstavuje podstatné překročení ceny. V případě, že zhotovitel v rámci provádění díla zjistí, že konečná výše překročí 10 % ceny díla, je povinen tuto skutečnost sdělit objednateli elektronicky či telefonicky. V takovémto případě je objednatel oprávněn navýšení ceny odmítnout a od smlouvy o dílo písemně či elektronicky (emailem) odstoupit. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, je povinen zhotoviteli zaplatit cenu a náklady za opravu dle ceníku zhotovitele, resp. její část provedenou zhotovitelem do odstoupení objednatele od smlouvy o dílo. V takovém případě je objednatel povinen převzít vozidlo nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy o dílo; za každý další započatý kalendářní den skladování vozidla je povinen uhradit zhotoviteli parkovné ve výši 500,-Kč/den.
 • V případě, že objednatel do tří pracovních dnů od vyrozumění o navýšení ceny od smlouvy o dílo neodstoupí, má se za to, že s navýšením ceny souhlasí, a zhotovitel je oprávněn za navýšenou cenu dílo provést. Zhotovitel je však v tomto případě oprávněn od smlouvy o dílo písemně či elektronicky (emailem) odstoupit, a to i v částečném rozsahu.
 • Zhotovitel je oprávněn požadovat při převzetí vozidla do opravy přiměřenou zálohu. Odmítne-li objednatel tuto zálohu uhradit, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Do doby uhrazení požadované zálohy není zhotovitel povinen začít s prováděním opravy a o dobu, která uplynula od uzavření smlouvy do složení zálohy, se prodlužuje doba plnění zhotovitele.
 • Zhotovitelem provedené dílo vyúčtuje zhotovitel objednateli při převzetí vozidla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu a náklady opravy tak, jak mu budou zhotovitelem vyúčtovány. Platba se provádí buď v hotovosti (maximálně do částky přípustné podle platných právních předpisů pro platbu v hotovosti), platební kartou nebo bankovním převodem. V případě úhrady formou bankovního převodu se úhradou rozumí připsání částky na účet zhotovitele.
 • V případě prodlení s úhradou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu.

Provádění oprav

 • Objednatel je povinen předat vozidlo zhotoviteli vyklizené, bez volně uložených předmětů, případně je povinen zhotovitele upozornit na předměty ponechané ve vozidle. Zhotovitel neodpovídá za škodu na věcech objednatele ponechaných ve vozidle, zvláště pokud se jedná o klenoty, peníze a jiné cennosti, ledaže by byla mezi objednatelem a zhotovitelem sepsána smlouva o jejich úschově.
 • Objednatel přistaví vozidlo do provozovny zhotovitele na vlastní náklady, ledaže si zhotovitel s objednatelem sjednají přepravení vozidla zhotovitelem na náklady objednatele.
 • Zhotovitel provádí dílo v rozsahu a ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo. Pokud při provádění díla vyplyne nutnost změny rozsahu opravy nebo lhůty dokončení, je povinen objednatele elektronicky či telefonicky vyrozumět.
 • Zhotovitel je oprávněn s vozidlem provést zkušební jízdy v rozsahu potřebném pro zjištění rozsahu opravy, a to i opakovaně.
 • Pokud ve smlouvě o dílo není sjednáno, že objednatel trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že jsou bez hodnoty, a přenechává je do vlastnictví zhotovitele, který je oprávněn s nimi naložit v rámci nakládání pevných odpadů, případně jinak.
 • Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele na nevhodnost dodávání vlastních dílů, součástek, materiálů či mazadel, přičemž tyto považuje svou povahou za nevhodné pro provádění opravy, neboť se nemusí jednat o originální materiál výrobce vhodný pro provedení opravy. Zhotovitel neumožňuje při provádění opravy použití prostředků dodaných objednatelem, ledaže na tomto postupu objednatel trvá a zhotovitel vyjádří s tímto postupem písemně či elektronicky (emailem) souhlas.
 • Zhotovitel se zavazuje v rámci opravy poskytnout objednateli, objednatelem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny potřebnou součinnost při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na vozidle. Bez výslovného zmocnění není zhotovitel oprávněn ani povinen činit jménem objednatele jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení díla, bez ohledu na to, zda jsou výslovně uváděny v zakázkovém listu.
 • Zhotovitel může provedením opravy či jejích jednotlivých úkonů pověřit jinou osobu a objednatel s tímto vyslovuje souhlas. Při provádění opravy jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by opravu prováděl sám.

Vydání vozidla

 • Zhotovitel a objednatel si sjednávají, že do zaplacení ceny objednatelem zhotoviteli není zhotovitel povinen vydat vozidlo objednateli a že zhotoviteli vzniká k vozidlu zadržovací právo.
 • Zhotovitel může objednateli oznámit dokončení opravy a vyzvat ho k vyzvednutí vozidla i před předpokládaným termínem dokončení opravy uvedeném ve smlouvě o dílo. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k vyzvednutí vozidla dle předchozí věty, je objednatel povinen vozidlo vyzvednout v předpokládaném termínu dokončení opravy uvedeném ve smlouvě o dílo, případně prodlouženém termínu opravy.
 • Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, probíhá převzetí vozidla objednatelem v provozovně zhotovitele. Na žádost objednatele dopraví zhotovitel na náklady objednatele na místo určené objednatelem.
 • Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k převzetí vozidla a zajistit převzetí vozidla osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele. Je-li vozidlo dopravováno do místa určeného objednatelem, je objednatel povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné jednat jeho jménem na tomto místě.
 • Nevyzvedne-li si objednatel vozidlo nejpozději do tří pracovních dnů po dni uvedeném ve smlouvě o dílo, případně později stanoveném dni v souladu s těmito VOP, zavazuje se zaplatit zhotoviteli za každý další započatý kalendářní den skladování vozidla parkovné 500,-Kč/den.
 • Nevyzvedne-li si objednatel vozidlo nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uvedeného ve smlouvě o dílo, případně později stanoveného dne v souladu s těmito VOP, je zhotovitel oprávněn vozidlo prodat a do kupní ceny si započíst cenu díla a případné další pohledávky za objednatelem podle těchto VOP. Zhotovitel je povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět, je-li mu známa jeho adresa, a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí vozidla, nejdéle však lhůtu deset kalendářních dnů. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého vozidla, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny díla, parkovného, sankcí a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.
 • Prvním dnem prodlení objednatele s převzetím vozidla přechází na objednatele nebezpečí škody na vozidle.
 • Články 5.5. až 5.7. výše se obdobně aplikují na případy, kdy objednatel má v úschově u zhotovitele pneumatiky či jiné příslušenství k vozidlu a nevyzvedne-li si je po sjednaném termínu, resp. na základě výzvy zhotovitele.

Záruka a odpovědnost za vady

 • Na opravy a použité náhradní díly při provádění díla poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců. Tato záruka je poskytována na náhradní díly a součástky podle smlouvy o dílo, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s pokyny výrobce pro určitý typ vozidla. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolů) nese objednatel.
 • Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla a případně na díly či součástky, u kterých toto bude výslovně uvedeno ve smlouvě o dílo.
 • Záruka se nevztahuje na závady a škody, které byly způsobené havárií vozidla, záruka se nevztahuje ani na závady či škody způsobené nesprávným užíváním vozidla, včetně zejména neodborných oprav, manipulací, neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningů, nebo na závady či škody, které byly způsobeny náhradním dílem, součástkou, materiálem či mazadly, který si dodal k zhotoviteli sám objednatel.
 • Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne na vozidle v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, nebo v případě, že zhotovitel poučil objednatele o nevhodnosti jeho pokynu pro postup při provádění opravy a objednatel i přesto na takovém postupu trvá. V takovýchto případech odpovídá objednatel za případné škody, které zhotoviteli v důsledku takovýchto sdělení vzniknou.
 • Zhotovitel odpovídá za vady provedené opravy, které má provedená oprava při převzetí vozidla objednatelem, a v případě, že objednatel není podnikatelem, též za vady, které se vyskytnou po převzetí vozidla po provedení opravy v záruční době. Je-li oprava vozidla provedena vadně, má objednatel právo za podmínek zde stanovených, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady věcí předaných mu k provedení opravy objednatelem ani za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny jako důsledek použití věcí předaných mu k provedení opravy objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Za vadu není považováno ani běžné opotřebení vozidla či škody způsobené nevhodným použitím vozidla k účelu, k němuž není výrobcem určeno, nebo nedodržením pravidel a podmínek stanovených výrobcem vozidla pro jeho provoz a údržbu. Po převzetí vozidla nelze brát zřetel na případné dodatečné reklamace týkající se množství pohonných hmot, stavu tachometru a výbavy (příslušenství) vozidla, popřípadě předmětů, které byly ponechány u zhotovitele v úschově.
 • Objednatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady opravy (dále jen „reklamace“) v sídle zhotovitele. O převzetí vozidla k zjištění a provedení odstranění vady vystaví zhotovitel objednateli elektronické potvrzení, ve kterém se mimo jiné uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace, přičemž toto potvrzení je zároveň dokladem o předání a převzetí vozidla a potvrzením o reklamaci.
 •  Objednatel je oprávněn reklamovat provedenou opravu, prokáže-li, že tuto opravu provedl zhotovitel, a to dokladem o provedení opravy nebo úpravy zboží, tj. smlouvou o dílo.
 • Je-li objednatel spotřebitelem, rozhodne zhotovitel o uplatněné reklamaci po jejím řádném prověření ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od uplatnění práva objednatelem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu provedené opravy nebo úpravy zboží potřebná k odbornému posouzení vady. O zamítnutí reklamace vystaví zhotovitel objednateli elektronické odůvodnění a vyzve objednatele k vyzvednutí vozidla. Na převzetí vozidla se vztahují čl. 5.4. až 5.7. výše.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • Objednatel, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o dílo. Orgánem oprávněným řešit takový spor je Česká obchodní inspekce - internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

Závěrečná ustanovení

 • Nestanoví-li tyto VOP jinak, použije se na otázky výslovně neupravené těmito VOP zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech smluv o dílo prostřednictvím emailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z emailové adresy či čísla telefonu objednatele, který objednatel zhotoviteli uvedl, nemůže se objednatel dovolávat zneužití takovéto emailové adresy či telefonického čísla.
 • Stane-li se některé ustanovení smlouvy o dílo uzavřené podle těchto VOP či některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo či VOP, pokud z povahy smlouvy o dílo či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy o dílo či VOP oddělit. Pro případ, že se kterékoli ustanovení smlouvy o dílo VOP stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o oddělitelná ustanovení, použijí se ustanovení smlouvy o dílo či těchto VOP, případně ustanovení příslušných právních předpisů nejblíže svému účelu vhodná.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP. Aktualizované VOP budou zveřejněny na internetových stránkách zhotovitele.
Přejít nahoru